ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

DEPARTMENT OF EXHIBITION AFFAIRS

Welcome to DEPARTMENT OF EXHIBITION AFFAIRS

Mission / Vision

នាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំផ្ទាល់របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម មានមុខងារ

និងភារកិច្ចដូចតទៅ៖

- រៀបចំ និងចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងធ្វើការណែនាំ និង

​លើកទឹកចិត្តដល់ការចូលរួមរបស់ផលិតករ និងអាជីវករជាតិ នៅក្នុងកម្មវិធី​ពិព័រណ៍​ក្រៅ​ប្រទេស

- គ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មជាតិ ខេត្ត ក្រុង និងតំបន់

- សម្របសម្រួល លើកទឹកចិត្ត គ្រប់គ្រង និងចេញលិខិតអនុញ្ញាតដល់ការរៀបចំ​ពិព័រណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង

និងក្រៅប្រទេស ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន​

បរទេស និង​​ស្ថាប័ន​នានា

- ទទួលបន្ទុកជាចំណុចប្រសព្វ សម្រាប់ការងារការិយាល័យពិព័រណ៍អន្តរជាតិ (BIE) និង​​

ការ​ងារ​ជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង

ដើម្បីរៀបចំចូលរួម​ពិព័រណ៍​​ពិភពលោក​និង​​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

  • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។

Download Link:http://www.gdtpmoc.com/announcement/11

Department of Exhibition Affairs