ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

Latest News

របាយកាណ៍ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​សប្តាហ៍ទី០៣ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩
  • 07 Feb 2019 / 02:55 AM

របាយកាណ៍ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ខែមករា​ឆ្នាំ២០១៩


View More >

Department

Department of Exhibition Affairs View More >
Department of Market Development View More >
Department of Trade Policy View More >
Overseas Commercial Representatives View More >

Announcement

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ ឥណ្ឌា-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសឥណ្ឌា
  • 29 Jan 2019 / 08:49 AM


View More >

Trade Information

View More >
View More >

Online Business Registration


MOC Facebook Page


Exchange Rate
Buy 0 US Dollar = 0 Riels

Gasoline Price


Station Super Gasoline Diesel
Caltex 3400R 3750R 3450R
LHR 3400R 3300R 2900R
LIM LONG 3300R 3200R 2600R
PTT 3900R 3750R 3450R
Sokimex 3950R 3750R 3450R
TELA 3900R 3750R 3450R
Total 3400R 3750R 3450R
Petroleum prices in Cambodia for March 21, 2019


Visitor Count


305

Partners and Suports